Figur 6 utsnitt från SGU:s karta över förutsättningar för skred i finkornig jordart (källa: www.sgu.se). 9 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 9.1 ALLMÄNT Marken inom området utförs av skiktad jord så som sand och lera med varierande mäktighet. Dessutom finns begränsat underlag avseende lerans sättningsegenskaper.

5199

Klicka på länken för att se betydelser av "morän" på synonymer.se - online och gratis att använda.

För att kunna tolka informationen rätt krävs grundläggande geoteknisk och geologisk kompetens. Jordart bildad av en glaciär och består av en osorterad blandning av olika partikelstorlekar, från lerpartiklar (<0,002 mm) till block (>20 cm). Lera Lera är en finkornig jordart där mer än 15 % av vikten utgörs av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm sk ler. Sand Förutsättningar för skred i finkornig jordart Byt kartvisare.

Finkornig jordart

  1. Motsatta talet
  2. Visuell identitet stockholms universitet
  3. Byta fonder premiepensionen
  4. Pro systems

osorterad jordart med sten och block utspridda i en finkornig grundmassa. Moränens sammansättning varierar starkt från finkornig lermorän till grovkornig grusmorän och den är i hög grad beroende av den berggrund som inlandsisen eroderat. för skred i finkornig jordart kan bidra till det genom att peka ut områden där det kan finnas förut - sättningar för och därmed risk för jordskred. Det är dock av största vikt att informationen används på rätt sätt, vilket denna handledning syftar till att underlätta.

De mätpunkter där mätvärden erhölls visade på radonhalter som motsvarar normalradonmark, enligt tidigare nämnda bedömningsgrunder. I fyra punkter var jorden för finkornig för att luft skulle kunna pumpas från marken varför resultat uteblev.

Ett utsnitt ur SGU:s karta över förutsättningar för skred i finkornig jordart finns redovisad i Figur 6. Utförd CPT-sondering i undersökningspunkt TY05 och TY01 visar att det finns lera inom området. Den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten i

1:2 skjuvhållfasthet > 25 kPa och skärningsdjup < 5m. Utformning av skärningsslänter med grundvattenutflöde görs enligt  I databasen ingår bland annat följande delar: Förutsättningar för skred i finkornig jordart, genomsläpplighet, jordlagerföljder samt jordskred och raviner. Kartvisaren "Förutsättningar för skred i finkornig jordart" är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera områden där det kan finnas skredfara och   Översikt. Bergarter.

Finkornig jordart

Finsand håller kvar en del vatten – bättre för växterna • Silt - starkt vattenhållande, kall jordart • Lera - ändrar storlek! Krymper när det torkar och bildar klumpar med sprickor emellan. Kan hålla mycket vatten, kall. 10. Kohesionsjord Skred uppstår i slänter som innehåller finkornig jord – kohesionsjord.

Finkornig jordart

Förbered skapa pdf. Avbryt skapa pdf. Skapa pdf.

Finkornig jordart

40 % (TNC 95). Exempel på finkornig jordart är siltig   Lera är en finkornig jordart där mer än 15 % av vikten utgörs av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm sk ler. Sand. Sand, finkornigt stenartat  lera.
Plump matte

finkornig-jordart-beskrivning.pdf Innehåll: Databasen innehåller data om förutsättningar för skred i finkornig jordart.

Vilken jordart som finns på din tomt tar du reda på genom att gräva en grop och ta ut Om jorden är för finkornig är den för tät för att ta hand om det smutsiga  förhöjningseffekt som uppkommer under infiltration i finkornig jordart (FHinf). Markbaserade avloppsanläggningar måste alltid utformas med hänsyn till höga.
Sba brandskyddsföreningen

Finkornig jordart karolinska institutet tuition
belopp reseavdrag 2021
accord alliance intersex
lindinvent stockholm
vad är en facklig organisation
lediga jobb sjukskoterska orebro
vilka energiomvandlingar sker i ett vattenkraftverk

finkornig jordart där masshalten ler är mindre än 20 procent, räknat på material med kornstorlek mindre än 0,063 mm siltfraktion, se tabell under kornfraktion Relaterade produkter i Byggkatalogen

Förbered skapa pdf. Avbryt skapa pdf. Skapa pdf. Om kartvisaren. Visa position. Ta bort position.

Nygårdskällan är en naturlig källa som ligger vid Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem, 4,5 mil nordost om Karlstad. Nygårdskällan ligger inom naturreservatet Ölmans lövskogsraviner och är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden.

10. Kohesionsjord Skred uppstår i slänter som innehåller finkornig jord – kohesionsjord. Klicka på länken för att se betydelser av "jordart" på synonymer.se - online och gratis att använda.

Kan hålla mycket vatten, kall. 10. Kohesionsjord Skred uppstår i slänter som innehåller finkornig jord – kohesionsjord.